نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 مدیر موسسه تخصصی تندرستی پردیس

2 دپارتمان پژوهشی موسسه تخصصی تندرستی پردیس

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی