نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

گروه تربیت بدنی علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه اخلاق