نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

گروه تربیت بدنی علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه اخلاق