نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشگاه الزهرا

3 گروه فیزیولوژی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی شهر تهران کشور ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری