نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگر

فیزیولوژی ورزشی/تربیت بدنی و علوم ورزشی / دانشگاه خوارزمی/ تهران/ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری