نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه فیزیولوژی و تغذیه ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه گیلان. رشت. ایران

2 دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری