نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگر

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام-ایلام

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری