نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی