نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی