نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 پژوهشگر گروه تربیت بدنی دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم و رزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

4 گروه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان علوم پزشکی ارتش، تهران ، ایران.

5 گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری