نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه آزاد واحد ایلام

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد ایلام

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری