نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری