نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری