نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی