نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 علوم انسانی /دانشکده نربیت بدنی /دانشگاه آزاد اسلامی / تبریز / ایران

2 علوم انسانی/ دانشکده تربیت بدنی / دانشگاه آزاد اسلامی/ تبریز/ ایران

3 فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری