نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه مراغه

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری