نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه فیزیولوزی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق

3 دانشگاه اردبیل

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری