نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

موسسه غیر انتفاعی شمس-گنبد کاووس-ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری