نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی،دانشگاه اراک،ایران

2 دانشیار گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ، دانشگاه اراک، اراک، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری