نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشگاه شهرکرد

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری