نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشگاه شهرکرد

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری