نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

گروه بیومکانیک دانشگاه خوارزمی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری