نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

گروه بیومکانیک دانشگاه خوارزمی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری