نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشگاه غیرانتفاعی شمس گنبد

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری