نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت

2 دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی