نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

2 ایران-دانشگاه ارومیه دانشکده علوم ورزشی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری