نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

داشنکده تربیت بدنی گیلان .رشت . ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی