نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشجو.دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی