نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه ارومیه

2 استاد راهنمای اول دانشگاه ارومیه - دانشکده ی علوم ورزشی

3 استاد راهنمای دوم دانشگاه ارومیه

4 استاد مشاور دانشگاه ارومیه-دانشکده علوم ورزشی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری