نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه فرهنگیان تهران

2 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه فرهنگیان

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری