نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان/ شهرستان رشت/استان گیلان/ ایران

2 دانشکده تربیت بدنی گیلان

3 استادیار رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان شهرستان رشت استان گیلان/ ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری