نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه ارومیه.

2 استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه مراغه

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری