نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشکده علوم انسانی- دانشگاه شهرکرد

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری