نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه اصفهان

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری