نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

4 استادیار، دکتری تخصصی رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری