نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد راهنمای اول دانشگاه ارومیه-دانشکده علوم ورزشی

3 فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری