نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه امام علی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری