نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه امام علی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری