نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

گروه آموزشی تربیت بدنی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه ارومیه،شهرارومیه

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری