نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت

2 دانشکده تربیت بدنی گیلان

3 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان.

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری