نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 مسئول کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی

2 2. استاد تمام حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

4 استادیار-دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری