نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار دانشگاه شفق - تنکابن

2 مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی علوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی