نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه رجا

2 گروه آمورشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری