نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، رشت، گیلان، ایران.

2 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی . علوم ورزشی، رشت، گیلان، ایران.

3 دانشکده تربیت بدنی گیلان

4 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، گیلان، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری