نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

تربیت بدنی علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری