نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه مدیپول استانبول ترکیه

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی