نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

2 دانشجو

3 استاد مشاور دانشگاه ارومیه-دانشکده علوم ورزشی

4 استاد راهنمای دوم-عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری