نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

دانشگاه زنجان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری