نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه سراسری پردیس ارومیه دانشجو

2 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور ایلام، ایلام ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری