نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 کارسناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

2 عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری