نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

2 گروه رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری