نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی