نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی