نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری