نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران

2 گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 استاد رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان در شهرستان رشت،استان گیلان/ایران

4 عضو هیئت علمی پردیس کیش دانشگاه تهران

5 استادیار ، گروه بهداشت و توانبخشی ورزشی ، دانشکده تندرستی و علوم ورزشی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران.

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی